Adatvédelmi tájékoztató - a Pécsi Tudományegyetem Alumni Program kapcsán végzett adatkezeléséről

A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: Infotv.), az egyéb jogszabályoknak, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el.

 

1. Az adatkezelő megnevezése

Név: Pécsi Tudományegyetem

Székhely és levelezési cím: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

Képviselő: Dr. Miseta Attila rektor és Decsi István kancellár

Adatkezelést megvalósító szervezeti egység: Pécsi Tudományegyetem Rektori Kabinet Kapcsolati Igazgatóság Alumni és Vállalati Kapcsolatok Iroda

Képviselő: Győrffy Zoltán, igazgató

Kapcsolattartó neve: Zóka Gréta, Alumni munkatárs

Telefonszám: +36-72-501-500/28086

E-mail cím: alumni@pte.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Szőke Gergely László, PhD

Elérhetőség: adatvedelem@pte.hu; +36 (30) 179 5672

 

A kezelt személyes adatok köre és azok forrása

A kezelt adatok köre kiterjed az Alumni programban részvétel során megadott személyes adatokra, így különösen az Ön azonosítására szolgáló adatokra (név, Neptun kód), az elérhetőségi adataira (e-mail cím, telefonszám), a tanulmányaira vonatkozó adatokra (kar, szak, végzés éve), munkahelyi adataira (munkahely, beosztás neve) terjed ki.

Az adatok forrása az Ön adatszolgáltatása.

Amennyiben a kezelt érintetti adatokban az adatkezelési időszakban bármilyen módosítás vagy változás történne, kérjük, haladéktalanul jelezze a 1. pontban megadott kapcsolattartó személynek.

 

3. Az adatkezelés célja, jogalapja

 1. Az Egyetem az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapján a PTE Alumni közösségének céljaira, annak fejlesztésére, a közösségi lehetőségekről, törekvéseiről történő értesítések – hírek, rendezvények, események, Alumni Kártya stb. -   megfelelő megosztására, kiküldése céljából kezeli az érintett felhasználónevét, e-mail címét, azonosító adatait (név, születési hely, idő); elérhetőségi adatait (cím, e-mail cím, telefonszám), tanulmányi adatokat (EHA kód/Neptun azonosító, elvégzett szak, Kar, végzés éve), Alumni közösségben részvétel módját (mentorként, szakmai gyakorlati hely biztosításában, előadóként, anyagi támogatóként, kedvezményt biztosító cégként, céges együttműködő partnerként, alumni közösség szervezésében, beiskolázási tevékenységben). Az adatszolgáltatás önkéntes, de az adatok, illetve a hozzájárulás hiányában nem áll módunkban regisztrálni Önt az Alumni programba.
 2. Az Egyetem az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapján a díszoklevél igénylésének teljesítése céljából kezeli az azonosító adatait, tanulmányi adatait, elérhetőségi adatait. Az adatszolgáltatás önkéntes, de az adatok, illetve a hozzájárulás hiányában nem áll módunkban díszoklevelet kiállítani az Ön részére.
 3.  Az Egyetem az intézmény rendeltetésszerű működése érdekében [Nftv. 18. § (1) a) pont] mint közfeladatának végrehajtása érdekében (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont  alapján évfolyamtalálkozó szervezése céljából kezeli az azonosító adatait, tanulmányi adatait, elérhetőségi adatait.
 4. Az Egyetem az intézmény rendeltetésszerű működése érdekében [Nftv. 18. § (1) a) pont] mint közfeladatának végrehajtása érdekében (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont alapján) a honlap megfelelő működésének biztosítása céljából „cookiekat” használ, továbbá az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont) esetén egyéb „cookiekat” is alkalmazhat. Az alkalmazott „cookiek” listáját, célját, az általuk végzett adatkezelés időtartamát a 7. pontban szereplő táblázat foglalja össze.

 

Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja A kezelt adatok köre
A PTE Alumni közösségének céljai, annak fejlesztése, a közösségi lehetőségekről, törekvéseiről történő értesítések – hírek, rendezvények, események, Alumni Kártya stb. -   megfelelő megosztása, kiküldése 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Az érintett felhasználóneve, e-mail címe,

Azonosító adatai (név, anyja neve, születési hely, idő);

Elérhetőségi adatai (cím, e-mail cím, telefonszám),

Tanulmányi adatai (EHA kód/Neptun azonosító, elvégzett szak, Kar, végzés éve),

Alumni közösségben részvétel módja (mentorként, szakmai gyakorlati hely biztosításában, előadóként, anyagi támogatóként, kedvezményt biztosító cégként, céges együttműködő partnerként, alumni közösség szervezésében, beiskolázási tevékenységben)

Díszoklevél igénylésének teljesítése 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Azonosító adatai (név, anyja neve, születési hely, idő);

Elérhetőségi adatai (cím, e-mail cím, telefonszám),

Tanulmányi adatai (EHA kód/Neptun azonosító, elvégzett szak, Kar, végzés éve).

Évfolyamtalálkozó szervezése 6. cikk (1) bekezdés e) pont

Azonosító adatai (név, anyja neve, születési hely, idő);

Elérhetőségi adatai (cím, e-mail cím, telefonszám),

Tanulmányi adatai (EHA kód/Neptun azonosító, elvégzett szak, Kar, végzés éve).

 

4. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a 3.1. pontban meghatározott esetben a hozzájárulás visszavonásáig, a 3.2. esetben a díszoklevél kiállításáig vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart, 3.3. esetben a Nftv. III. melléklet szerint.

 

5. Az adatokat megismerő személyek köre, adatfeldolgozás, adattovábbítás

Az adatokhoz csak az Egyetem olyan szervezeti egységének munkatársai férhetnek hozzá, amely szervezeti egységnek a feladatai ellátásához az adatra szüksége van. A munkatársakat a megismert személyes adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. Az Egyetem az adatkezeléshez adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

6. Adatbiztonság

Az Egyetem megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja az érintett személyes adatainak megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. Az Egyetem alkalmazott adatbiztonsági intézkedésekről további információk találhatók a Pécsi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzatának 20-22. §§-ban, valamint az Informatikai Szabályzatának IV. fejezetében.

 

7. A honlapon alkalmazott „Cookiek”

 

„Cookie” neve Célja Adatkezelés időtartama A honlap működéséhez elengedhetetlenül szükséges-e
has_js (régi alumni.pte.hu) A has_js cookie arra utal, hogy a felhasználó böngészője engedélyezte-e a javascript használatát 1 év igen
cookie-agreed (új alumni.pte.hu) A sütikre vonatkozó irányelv előírja, hogy a látogatókat tájékoztatni kell, ha a weboldalon sütiket használnak. Cookie technika a sütik elfogadásának ellenőrzésére. 101 nap igen

 

8. Az érintettek jogai és gyakorlásuk

1. Az érintett jogosult a rá vonatkozó adatkezeléshez kapcsolódóan az általános adatvédelmi rendelet 15. cikkében meghatározott információkhoz hozzáférni (hozzáférési jog), ideértve különösen azt, hogy az Egyetem tájékoztassa, hogy

 • mely személyes adatait,
 • milyen célból és jogalappal,
 • milyen forrásból gyűjtve kezeli;
 • mennyi a tárolás tervezett időtartama vagy melyek az időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Egyetem kinek, mikor, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait; valamint
 • az érintett milyen jogokkal, panasztételi és jogorvoslati lehetőségekkel rendelkezik az adatkezelés során.

2. Az érintett jogosult a rá vonatkozó pontatlan (téves vagy hiányos) személyes adatok kijavítására, helyesbítésére az általános adatvédelmi rendelet 16. cikke alapján (helyesbítéshez való jog).

3. Az érintett az általános adatvédelmi rendelet 17. cikk értelmében jogosult személyes adatai törlésére (törléshez való jog), ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett a 7.7 alapján eredményesen tiltakozott az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Nem kerül sor az adatok törlésére, amennyiben az adatkezelés szükséges

 • jogi kötelezettség teljesítése, vagy közfeladat vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez;
 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést.

4. Az érintett jogosult az általános adatvédelmi rendelet 18. cikkben meghatározottak szerint a személyes adataira vonatkozó adatkezelés korlátozását kérni (korlátozáshoz való jog), ha:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Egyetem ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az érintett a 7.7. pont alapján tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Egyetem a tiltakozásnak helyt ad-e.
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy
 • az Egyetemnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

A korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

5. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonja az általános adatvédelmi rendelet 7. cikk (3) bekezdés alapján (hozzájárulás visszavonásának joga). A visszavonást írásban vagy olyan formában kell megtenni, ahogy a hozzájárulást megadta. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

6. Hozzájáruláson alapuló vagy szerződés teljesítése érdekében végzett automatizált (elektronikus) adatkezelés esetén az érintett az általános adatvédelmi rendelet 20. cikkében meghatározottak szerint jogosult a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat széles körben használt elektronikus formában megkapni vagy az Egyetemtől kérni az adatokat más adatkezelő részére történő továbbítását (adathordozhatósághoz való jog).

7. Közfeladatellátás vagy közhatalomgyakorlás érdekében végzett valamint érdekmérlegelésen alapuló adatkezelés esetén az érintett jogosult valamely saját helyzetével kapcsolatos okból az adatkezeléssel szemben tiltakozni (tiltakozáshoz való jog). Az általános adatvédelmi rendelet 21. cikke alapján az Egyetem a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8. Az érintett a jogait az 1. pontban megjelölt kapcsolattartó vagy az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségein díjmentesen gyakorolhatja. Az érintetti joggyakorláshoz a legtöbb esetben az érintett azonosítására, míg egyes esetekben (pl. helyesbítéshez való jog gyakorlása) valamely további adat igazolására lehet szükség. Az érintetti joggyakorlásra irányuló kérelmet az Egyetem legkésőbb egy hónapon belül elbírálja. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, a meghosszabbításról az érintett 1 hónapon belül tájékoztatást kap.

 

9. Panasztétel és jogorvoslati lehetőségek

Az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges panaszát a 1. pontban megjelölt kapcsolattartó elérhetőségein teheti meg, illetve az Egyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez (adatvedelem@pte.hu) is fordulhat. Amennyiben postai úton kíván panaszt tenni, azt a 7622 Pécs Vasvári Pál u. 4. címre, az 1. pontban megjelölt kapcsolattartónak vagy az adatvédelmi tisztviselőnek címezve teheti meg.

Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://naih.hu) fordulhat.

Az adatvédelmi jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat, a pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.