Szervezeti szabályzat

A Pécsi Tudományegyetem Pécsi Diplomások Köre szabályzata

2014. február 13. napjától hatályos változat

 

I. Fejezet

 

Általános rendelkezések

1. § A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban Egyetem) Szenátusa megalapítja valamennyi jogelőd intézményében végzett hallgatóit egyesítő öregdiák szervezetét, a Pécsi Diplomások Körét (továbbiakban: PDK).

2. § A PDK olyan egyetemi szervezet, amely képviseli az Egyetemen, illetve bármely jogelőd intézményében diplomát szerzett hallgatókat és összefogja a korábbi baráti társaságokat.

 

A PDK célja és tevékenysége

3. § A PDK célja, hogy szolgáltató és támogatásszervező céllal felkutassa a volt hallgatókat és e szervezeten keresztül az egyetemi éveket követően is tartsa velük a kapcsolatot, erősítse a volt hallgatók és az Alma Mater közötti kötődést, ápolja az egyetemi hagyományokat. Célja továbbá, hogy tájékoztassa az egyetemi hallgatókat a PDK-ról és annak szolgáltatásairól, valamint, hogy a hallgatói jogviszony fennállása alatt bevonja őket a PDK munkájába.

3/A. § A PDK ernyőszervezetként működik; feladata, hogy e minőségében összefogja és segítsége az Egyetem szervezeti egységeinek hasonló céllal alakuló szervezeteit.

4. § A PDK a 3. és a 3/A §-ban megjelölt célok érdekében:

 1. folyamatosan tartja a kapcsolatot a kari alumni koordinátorokkal, a kari tanulmányi osztályokkal, valamint a nem pécsi képzési székhelyekkel,
 2. tájékoztatást nyújt az érdeklődőknek és a tagoknak az általuk igénybe vehető szolgáltatások, kedvezmények (pl.: Alumni kedvezményprogram), egyetemi programok tekintetében, ellátja a jelentkezésekkel és a tagsággal kapcsolatos adminisztrációt,
 3. elősegíti a tagoknak az Egyetemmel való folyamatos kapcsolattartását: havonta online hírlevelet ad ki, valamint közösségi portálok alkalmazásával napi kommunikációt biztosít,
 4. évente több alkalommal szervez olyan programot, (pl.: Alumni Akadémia, Karrier-nap) melyre minden tagjának meghívót küld, ezen kívül segítséget nyújt évfolyam-találkozók és szakmai, valamint kulturális rendezvények megszervezésében.
 5. a karokon működő baráti körök, illetve jogelőd intézmények baráti társaságait összefogva, eseményeit, rendezvényeit azok segítségével, aktív részvételével, velük együtt szervezi.
 6. részt vesz a kari diplomátadó ünnepségeken, állásbörzéken, egyetemi rendezvényeken, kiállításokon,
 7. ellátja az Egyetemi Emlékgyűrű rendelésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat,
 8. működteti az öregdiákoknak szóló www.alumni.pte.hu oldalt és együttműködik azon közösségi oldalakkal, amelyek a végzett hallgatókat célozzák meg,
 9. az UnivPécs szerkesztőségével együttműködésben szervezi és készíti az ALUMNI Magazint,
 10. szervezi és koordinálja az Alumni Akadémia kulturális, képzési és előadói programjait,
 11. fejleszti és szervezi az Egyetem nemzetközi alumni programját.

 

II. Fejezet

A tagsági jogviszony

5. § A PDK tagja lehet:

 1. bármely magánszemély, aki az Egyetemen, vagy annak jogelőd intézményeiben szerezte diplomáját,
 2. az Egyetem jelenlegi vagy egykori munkatársai,
 3. az Egyetem mindenkori hallgatói a 9. § c) pont szerint,
 4. vendégoktatók, vendégkutatók,
 5. jogelőd intézmények és a karok baráti társaságai, amelyek kifejezik belépési szándékukat a Pécsi Diplomások Körébe, elfogadják és egyetértenek annak szabályzatával; ezen szervezetek megtartják jogalanyiságukat, egyúttal a PDK egységeként, annak szekciójaként is működnek.

6. § A regisztrációval a tag hozzájárul adatainak kezeléséhez és a PDK céljaira való felhasználáshoz.

7. § A PDK a regisztráció során beérkezett adatokat egységes adatbázisban tartja nyilván. Az adatbázis tárolását, biztonsági mentését az Informatikai Igazgatóság biztosítja. A PDK az adatokat belső, alumni célú felhasználásra a kari alumni koordinátorok számára oly módon biztosítja, hogy a kari alumni koordinátor egyedi jelszóval csak azon személyek adatait érheti el, akik az adott karon (vagy annak jogelőd intézményéhez) tartoznak.

8. § A tagsági jogviszony a jelentkezési lap, mint belépési nyilatkozat kitöltésével, valamint – amennyiben a tag nem az elvi tagságot választja, - a prémium tagságnak megfelelő tagdíj befizetésével jön létre. Az űrlap a www.alumni.pte.hu oldalon érhető el. Tagsági jogviszony jön létre egyszerű regisztrációval is, amelynek formanyomtatványát az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az egyszerű regisztrációt elsősorban kari eseményeken, így diplomaátadó ünnepeken használja a szervezet.

9. § PDK tagsági formák:

a) az elvi tagsági forma díjmentes, azt bárki választhatja. Az elvi tag tagkártyát és elektronikus hírlevelet kap.

b) prémium tagunk vállalja, hogy minimum 10.000 forintos évi tagdíjat fizet, melynek ellenében a 11. § (1) és (2) bekezdésében foglalt szolgáltatások illetik meg. Az iroda költségeinek levonása után a fennmaradó összeg teljes egészében a prémium tag volt karát illeti meg.

c) Junior tagság választásával az Egyetem hallgatói regisztráltathatják magukat a PDK-ba. A Junior tagság tagdíjában és szolgáltatásaiban megegyezik az elvi tagsággal,

d) tiszteletbeli tagságra jogosultak mindazon magánszemélyek, akik a PDK és az Egyetem népszerűsítésében, szakmai fejlesztésében segíteni szándékoznak. A tiszteletbeli tagságra jogosultat - a karok javaslata alapján is - a PDK elnöke kéri fel a tisztség elfogadására. Tiszteletbeli tagságra csak az Egyetemen diplomát szerzett személy jelölhető. A tiszteletbeli tag jogosult a PDK Védnöke cím viselésére, emellett az aktív tagoknak nyújtott szolgáltatások illetik meg. Éves tagdíj nincs,

10. § A tagsági jogviszony a jelentkezéssel/regisztrációval, illetve a tagdíj befizetésével, tiszteletbeli tag esetén a felkérés elfogadásával válik hatályossá.

 

A tagok jogai és kötelezettségei

11. § (1) A szervezet minden tagja jogosult:

 1. megismerni a szervezet azon tagjainak névsorát, akik nyilatkozatukkal hozzájárultak adataik nyilvánosságra hozatalához a többi tag számára,
 2. tagsági formát választani, azt újbóli tagdíjfizetés esedékességénél megváltoztatni,
 3. tájékozódni az Egyetem életéről és programjairól,
 4. részt venni a szervezet rendezvényein,
 5. tagsági kártya használatára,
 6. a tagsági kártya felmutatásával igénybe venniaz Alumni kedvezményprogramban résztvevő partnerek kedvezményes szolgáltatásait (II/A fejezet),
 7. a részére megküldött Alumni online hírlevélből értesülni a PDK és az Egyetem híreiről.

(2) A prémium tag jogosult az Egyetem UNIV PÉCS című kétheti lapjának, valamint – amennyiben van ilyen – az érintett kari lapnak, illetve az évente megjelenő Alumni magazin postai úton történő kézhezvételére.

12. § A tag köteles:

 1. amennyiben a prémium tagságot választja az éves tagdíjat befizetni,
 2. lakcím- és/vagy e-mail változásáról az alumni referenst értesíteni,
 3. lehetőségeihez képest a szervezet tevékenységében részt venni, azt támogatni,
 4. az Egyetem és a PDK jó hírnevét megőrizni és öregbíteni,

 

A tagsági jogviszony megszűnése

13. § (1) A tagsági viszony megszűnik:

a) kilépéssel, a tag nyilatkozata alapján,

b) a tag kizárásával,

c) a tag halálával.

(2) A tagdíj befizetésének elmulasztásával automatikusan az elvi tagságot biztosítja a PDK.

(3) A lakcímváltozás bejelentésének elmulasztásával a PDK az általa nyújtott postai szolgáltatásokat, az új lakcím (illetve egyéb aktív elérhetőség) bejelentéséig, a tagdíj befizetése ellenére sem teljesíti.

 

II/A fejezet

Az Alumni kedvezményprogram

13/A. § (1) Az a vállalati támogató (magánszemély/egyéni vállalkozó, jogi személyiséggel rendelkező vagy nem rendelkező gazdasági társaság, civil szervezet) aki vagy amely részt vesz az Alumni kedvezményprogramban együttműködési megállapodás keretében, partnerként csatlakozik a PDK-hoz (továbbiakban: Partner).

(2) A tagok sorszámmal ellátott plasztik kártyát kapnak a regisztrációt követően. Ezt a tagkártyát a Partnerek üzleteiben, a szolgáltatások/termékek igénybevételekor felmutatják. A partner az együttműködési megállapodásban rögzített kedvezményeket biztosítja a kártyát felmutató(k) számára.

(3) A kedvezmények biztosításáért az Alumni Iroda a megállapodásban rögzített, kifejezetten marketing jellegű szolgáltatásokat teljesít a Partner számára, amelyek összhangban állnak az Egyetem erre vonatkozó szabályzataival. Az együttműködési megállapodások pénzügyi teljesítést nem igényelnek.

(4) Az Egyetem és a PDK egyéb együttműködési lehetőséget is kínál. A vállalati támogató az Egyetem vezetésével és a PDK elnökével közösen határozza meg támogatási rendszerét.

(5) A támogató vállalat vezetője részére a PDK elnöke oklevelet, ajándékcsomagot, illetve évi 1.000.000 Ft támogatás felett egyetemi emlékgyűrűt adományoz, melyet ünnepélyes keretek között nyújt át. Az Egyetem vezetése jogosult további kedvezményes szolgáltatások meghatározására a vállalati támogató részére.

(6) A támogató vállalat közvetlenül karral kötött megállapodása értelmében további kari szolgáltatásokra jogosult. A kari támogatások rendszerét a kar vezetése jogosult meghatározni.

 

III. Fejezet

A PDK szervezete és működése

14. § (1) A PDK elnöke az Egyetem mindenkori rektora. A szervezeti és működési keretet a Rektori Hivatal Marketing Osztálya biztosítja. A PDK-t működtető egység elnevezése: Alumni Iroda. A marketing területért felelős mindenkori vezető ellátja a PDK - Alumni Iroda munkatársai (kapcsolati irodavezető, alumni referens) feletti tevékenységi felügyeletet, valamint előterjeszti a PDK-t érintő javaslatokat az Egyetem rektora számára, továbbá irányítja PDK-t érintő koordinációs feladatokat.

15. § A PDK működését érintő legfőbb döntéseket a marketing területért felelős vezető és kapcsolati irodavezető közös előterjesztésére az Egyetem rektora, mint a PDK elnöke hozza meg.

16. § A rektor jogkörei különösen:

a)   a PDK elnökeként a szervezet képviselete,

b)   a tagsági formák és a tagsági díj összegének módosítása,

c)   a tag kizárására, amennyiben magatartása méltatlan az Egyetem és a PDK eszméihez.

17. § (1) A PDK ügyintézője az alumni referens. Feladatai:

 1. kapcsolattartás (telefonon, írásban, interneten keresztül) a tagokkal,
 2. adatbázis létrehozása és karbantartása azon tagok adatainak felhasználásával, akik ehhez hozzájárultak,
 3. a szervezet napi ügyeinek vitele,
 4. felettesei javaslata alapján költségvetés készítése,
 5. évfolyam-találkozók szervezése, együttműködve az egyes karok tanulmányi osztályaival és a kari alumni koordinátorokkal,
 6. diplomaátadó ünnepségeken való részvétel,
 7. a szervezet honlapjának karbantartása, egyéb közösségi oldalakkal történő együttműködés megvalósítása
 8. a szervezet rendezvényeinek megszervezése és a kari rendezvényeken való részvétel,
 9. a szervezet népszerűsítése a még aktív hallgatók körében,
 10. együttműködés a hallgatói szervezetek programjainak szervezésében,
 11. meghívók, tagkártyák, újságok és hírlevelek küldése
 12. alumni magazin szerkesztésének koordinálása, vezetése,
 13. PTE emblémás ajándéktárgyak értékesítése.

(2) Az alumni referens közvetlen felettese a kapcsolati irodavezető, akadályoztatása esetén az egyetem marketing területért felelős mindenkori vezetője.

17/A. § A kapcsolati irodavezető feladata, különösen:

 1. vállalati támogatások, valamint egyéni adományok szervezése,
 2. a PDK elnökének távollétében az öregdiák szervezet képviselete,
 3. az alumni referens munkájának irányítása és felügyelete,
 4. a PDK stratégiájának kidolgozása.
 5. pályázatok elkészítése és megvalósításuk koordinálása.

 

V. Fejezet

A PDK gazdálkodását érintő rendelkezések

18. § (1) A PDK anyagi forrásai:

 1. éves tagdíjak,
 2. rendezvények bevételei,
 3. tagdíjat meghaladó összegű tagi befizetések,
 4. magánszemélyektől befolyt támogatások,
 5. jogi személyektől - külön megállapodás alapján - befolyt támogatások,
 6. pályázatokból származó anyagi támogatások.

(2) Az Egyetem a Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlaszámára fogadja a PDK részére érkező támogatásokat, és tagdíjakat, melyeket külön témaszámon kell nyilvántartani.

 

V. Fejezet

Záró rendelkezések

19. § Jelen szabályzat elfogadása napján lép hatályba.

 

Pécs, 2003. október 4.
Dr. Tóth József sk.
rektor

 

Záradék:

Jelen szabályzatot a Szenátus 2001. október 4-én tartott ülésén elfogadta.

Jelen szabályzat módosítását a Szenátus 2003. november 27-ei ülésén elfogadta.

Jelen szabályzat módosítását a Szenátus 2005. november 24-i ülésén elfogadta. A módosítások a Szenátus által történő elfogadás napján lépnek hatályba.

Jelen szabályzat módosítását a Szenátus 2008. szeptember 25-ei ülésén elfogadta. A módosítások a Szenátus által történő elfogadás napján lépnek hatályba.

 

A szabályzat módosítását a Szenátus 2009. április 9-ei ülésén fogadta el. A módosítások a Szenátus által történő elfogadás napján lépnek hatályba.                                                                                    

Dr. Gábriel Róbert sk.rektor

 

A szabályzat módosítását a Szenátus 2014. február 13-ai ülésén fogadta el. A módosítások a Szenátus által történő elfogadás napján lépnek hatályba.

Dr. Bódis József rektor

 

 A szabályzat átfogó módosítását a Szenátus 2014. február 13-ai ülésén fogadta el.